Üyelik Sözleşmesi

Üyelik gerektiren psikoloji.app uygulamsı için geçerli bir sözleşmedir. Sözleşme olmasının nedeni çift taraflı bir mutabakat metni olması ve kullanıcının da üye olurken işbu Üyelik Sözleşmesini tıklayarak onaylamasıyla ve üyeliğin tamamlanmasıyla başlar.

Madde 1

Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), HUMNA Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) ile Şirket tarafından işletilmekte olan www.psikoloji.app’a (“Site”) Site’de yer alan ürünleri kullanmak adına “Kullanıcı” sıfatıyla kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından sözleşmenin elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; sözleşmeye uygun olarak taraflarca sona erdirilmediği veya haklı nedenle sözleşmenin feshedilebileceği bir durum oluşmadığı sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2

Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Sözleşme’de Şirket’e ve Şirket’in tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenen, İnternet Sitesi’nde ve Uygulaması’nda yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen Ürün ve/veya Hizmet’in satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer almayan her türlü bilgi ve tanım için Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin Şirket’teki diğer belge ve açıklamalardan oluşan ve bununla sınırlı olmayan ekleri ile birlikte ayrılmaz parçalarından biri olan Üyelik Sözleşmesi geçerlidir.

2.3. Listelenen ve İnternet Sitesi ile Uygulamada ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

2.4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olup İnternet Sitesi’nde ve Uygulamada yer almaktadır.

2.5. Hizmetler; (i) Danışmanlar’ın, Ürün ve/veya Hizmet’lerini sunabilecekleri, Danışan’ların ise Ürünler ve/veya Hizmetler’i alabilecekleri bir platformun sağlanması ve (ii) Danışmanlar’ın bu kapsamda ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Şirket üzerinden, ebeveyn ve kanunen yetişkin sayılan kişilere psikoloji, psikiyatri, çocuk gelişimi uzmanlığı, fonksiyonel tıp gibi alanlarda danışmanlık yapmaları (iii) Danışan tarafından yapılan ödemelerin, ilgili Ürün ve/veya Hizmet’in Danışan tarafından alınmasını takiben sadece ve yalnızca Danışman adına ve hesabına alınan bedelin Danışman’a Şirket ile sözleşmesel ilişkisi kapsamında aktarılmasının sağlanmasıdır.

Madde 3

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Siteden faydalanmak adına Kullanıcı sıfatını kazanabilmek için Şirket tarafından talep edilen bilgilerin eksiksiz, güncel ve gerçeğe uygun olarak Kullanıcı tarafından sağlanması ve işbu Sözleşmenin yine Kullanıcı tarafından onaylanması gerekir. Kullanıcı, sözleşmeyi onaylarken verdiği bilgilerde bir değişiklik olması durumunda güncel bilgileri azami 15 gün içinde Şirket’e bildirmek zorundadır. Verilen bilgilerin eksik olması veya doğru olmaması yahut güncelliğini kaybetmiş olması nedeniyle Site ya da Ürünlere erişim sağlanamaması ve/veya Site ya da Ürünlerden faydalanılamaması durumunda Şirketin her hangi bir sorumluluğu doğmaz.

3.2. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi akdetmeye engel yasal bir engelinin bulunmadığını(gerçek kişiler yasal ehliyeti haiz olduğunu ve tüzel kişi temsilcisi de yetkili temsilci bulunduğunu) kabul ve beyan eder.

3.3. Şirket tarafından her bir Kullanıcıya tek bir Kullanıcı hesabı açılır.

3.4. Kullanıcı, Ürünleri, ürünlerin oluşturulma amacına uygun ve hukuka uygun amaçlarla kullanmak ve kullanıma ilişkin Sitede yer verilen ilanları takip etmek zorundadır.

3.5. Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Ürünleri kullanması için üçüncü bir kişiyi veya bir çalışanını yetkilendirebilir. Kullanıcı, bu kişinin de işbu sözleşmeye ve Sitede ilan edilen talimatlara uygun olarak Rehberi kullanmasından sorumludur.

3.6. Kullanıcı, Şirket’in dilediği içeriği Ürünlerden ve sistemlerinden kaldırabileceğini ve Şirketin kayıp veriler ve içeriğin Ürünlerden kaldırılması da dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan hiç bir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.

3.7. Kullanıcı, Site ve Ürünleri, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, çıktı almak suretiyle yazılı bir materyal haline getirip dağıtmayacağını, Rehberdeki yazılımdan kaynak kodu oluşturmayacağını yahut Ürünlerin ve yazılımları ile yeni bir Ürün oluşması fikrini kopyalamayacağını, tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. Şirket, içerik kaybının söz konusu olmayacağına dair bir garanti vermemekte olup, içerik kaybından sorumlu değildir.

3.9. Şirket ile Kullanıcı arasında gizliliğe ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler, işbu Sözleşmeye ek niteliğinde olup, Sitede yayımlanmıştır. Taraflar bu hükümlere riayet etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

3.10. Şirket, teknik destek sunmak veya Ürünlerden azami faydanın sağlanılması adına, Kullanıcı ile iletişime geçmek adına, çeşitli iletişim araçlarına Sitede yer verebilir. Bu iletişim araçlarının hukuka uygun kullanılması gerekmekte olup, aksi durum Kullanıcının sorumluluğunu doğurur. Şirketin, bu araçlar ve kullanımı nedeniyle herhangi bir sorumluluğu olmamasının yanı sıra, Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını dilediği zaman kaldırma veya değiştirme hakkına da sahiptir.

3.11. Şirket, işbu sözleşme ve/veya eklerini Kullanıcının rızasına gerek olmaksızın tek taraflı değiştirebilir. Değişiklik, değişikliğin ve yeni metnin Site’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girer ve tarafları bağlar.

3.12. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve dolayısıyla Ürünlerin kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini; Şirketin onayına tabi olarak üçüncü bir kişiye devir veya temlik edebilir. Onay, Şirketin takdirine bağlıdır.

3.13. Kullanıcının, işbu sözleşme ve eklerine aykırı davranışı veya hukuka aykırı eylemlerde bulunması durumunda, Şirket, Kullanıcının üyeliğini askıya alabileceği gibi sözleşmeyi de feshedebilir. Böyle bir durumda Şirketin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcıdan talep etme hakkı saklıdır.

3.14. Kullanıcı, profil sayfasında yer alsın veya almasın, Danışman’lara ilettiği ve/veya görüşme sırasında belirttiği, Şirket’e verdiği, bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik verilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan Şirket’in sorumlu olması söz konusu olamaz. Şirket’in zararlara ilişkin talep, tazminat hallerinde hukuki ve cezai hakları saklıdır.

3.15. Kullanıcı, Şirket’e ait İnternet Sitesi’ni veya Uygulama’yı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, İnternet Sitesi’ne veya Uygulama’ya üye sıfatıyla Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. Bu işlemlerde bulunduğu takdirde doğacak zararları Şirket’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Mobil uygulamanın kullanıldığı mobil cihazın; tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil olmak üzere) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etme gibi mobil cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin tüm teknik tedbirlerin alınması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Böyle bir durumda Kullanıcı, tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Şirket’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

3.16. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Şirket’e bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in Kullanıcı’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.17. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Şirket’e bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in Kullanıcı’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.18. Şirket, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Kullanıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Şirket’ten her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. Ancak Şirket, İnternet Sitesi’ndeki promosyon ve kampanyalar üzerinde değişiklik yaptığını İnternet Sitesi’nde yeni bir promosyon veya kampanya ile duyurması gerekmektedir.

3.19. Gerekli hallerde, kullanıcının hesabına erişim sağlanabilir ve giriş yapılabilir. Bu durumlar, aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasal gereklilikleri yerine getirmek, hizmetlerin sağlanması, güvenlik ihlallerinin tespiti ve önlenmesi, kullanım koşullarının uygulanması ve destek sağlama gibi amaçlarla gerçekleştirilebilir.

Madde 4

Ödeme Koşulları

4.1. Ücretli Ürünlerden faydalanabilmek için, Sitede açıklanan kullanım ücretlerinin yine Sitede beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekir.

4.2. Ücretli Ürünlerden faydalanılabilmesi adına Kullanıcı tarafından ödenecek Ürün Ücretleri Sitede her daim güncel olarak ilan edilir. Kullanıcı, Sitede yer alan farklı fiyatlardaki üyelik paketlerinden faydalanabilir. Bunun yanında, Kullanıcı, aynı kullanıcı hesabında birden fazla kullanıcının Rehbere erişimini talep etmesi durumunda, her bir ekstra kullanıcı için artı kullanıcı bedeli ödeyerek, kullanıcı hesabına bağlı kullanıcı sayısını artırabilir.

4.3. Ürünlerin kullanımına ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Sitenin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Ücretlerde değişiklik yapılması Şirketin takdirinde olup, yeni ücret Sitede yayınlandığı tarihten itibaren hüküm ifade eder. Şirket, Kullanıcı tarafından ödemenin yapılmasını müteakip Kullanıcının kayıtlı iletişim adresine kullanım ücretlerine ilişkin faturayı gönderecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumlu olacaktır.

4.4. Kullanıcı, üyeliğini sona erdirmek istediğini, üyeliğinin biteceği tarihten en az 30 gün önce Şirkete bildirmediği takdirde, Kullanıcının üyeliği otomatik olarak yenilerek, ilgili yeni dönem için düzenlenecek fatura, Kullanıcıya gönderilir.

4.5. Şirket Site’de ücretsiz olarak sunduğu ürünleri değiştirme, kaldırma veya ücretli kullanıma çevirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Ücretsiz İçerik ve Ürenleri Site’de Şirketin belirleyeceği süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu ücretsiz dönemin/deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın Site’ye üyeliği sona ermemekte olup, kullanıcı kendisine uygun olan Ürünü seçerek Sitede açıklanan kullanım ücretlerinin yine Sitede beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödenmesi ile kullanmaya başlar.

4.6. Şirketin ücretli ve ücretsiz ürünlerin türü, hizmet seviyesi, işlevselliği, kampanyaları ya da sözleşme süresine/türüne göre belirlenecek ücretleri hakkında her türlü değişikliğe gitme hakkına sahiptir.

Madde 5

Danışmanın Yükümlülükleri

5.1 Danışman yüz yüze terapiler için geçerli olan etik kuralları da dâhil olmak üzere sunduğu psikolojik danışmanlık hizmetine ilişkin geçerli tüm mevzuata uymayı taahhüt etmektedir.

5.1 Danışman ilaç tedavisine başlama veya sona erdirme kararları dâhil olmak üzere, herhangi bir medikal tedavi uygulaması veya medikal tedavi tavsiyesinde bulunmayacaktır.

5.3 Danışman, Danışan’ın 5.2. maddede yer alan hastalık bilgilendirmesini yapması ve aksi takdirde bu sebeple danışmanlık hizmetinde hata riski oluşacağı konusunda Danışan’ı aydınlatacaktır.

5.4 Danışman, Sadece Kendi Danışanına ait çözmüş olduğu testleri ve sonuç raporlarını görüntüleyebilir

Madde 6

Danışanın Yükümlülükleri

6.1 Danışan, Danışman tarafından Platform aracılığıyla sunulan çevrimiçi psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin aşağıdaki hususların bilincinde olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir:

a )Çevrimiçi danışmanlık yüz yüze psikolojik hizmet yerine geçmemektedir.

b) Çevrimiçi danışmanlık doğrudan veya dolaylı olarak teşhis veya tedavi amacı gütmediği gibi tıbbi bir tedavi hizmeti niteliği taşımamaktadır.

6.2 Danışan daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar ve kullanmış olduğu ilaçlar dâhil olmak üzere Danışman’ın sunacağı hizmet sırasında dikkate alması gereken her türlü bilgiyi eksiksiz olarak Danışman’la paylaşmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sorumluluk kusurları oranında Danışan ve Danışman üzerinde olup aracılık hizmeti sunan Platform’un herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

6.3 Danışan 6. Maddede yer alan Üyelik Şartlarını eksiksiz bir biçimde taşıdığını beyan ve taahhüt etmekte olup aksi durumun anlaşılması halinde kendisine hizmet verilmeyeceğini ve olası tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul etmektedir.

6.4 Hizmetten faydalanabilmek için öncelikle, Platform’da duyurulan danışmanlık ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir. Danışan Platform’da yer alan ücretin herhangi bir zamanda tek taraflı olarak güncellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 Danışan Danışman tarafından kendisine sunulan hizmetin ayıplı olduğunu tespit ettiği takdirde Danışman’a durumu en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Benzer şekilde Danışan, Danışman’un uzmanlığından şüphe ettiği veya hizmetin ayıplı olduğu durumlarda psikoloji.app’e de sunduğu Platform hizmetinin kalitesini koruyabilmesi için gecikmeksizin bilgi vermekle yükümlüdür.

6.6 Danışan aşağıdaki fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

a) Danışman’lara sosyal medya hesaplarından ulaşmak, mesaj atmak, herhangi bir suretle Platform izni olmaksızın haricen iletişime geçmek,

b) Maddi çıkar sağlamak amacıyla para istemek, banka hesap bilgisi paylaşmak ve benzer fiiller,

c) Başka site, marka, ürün, hizmet ve benzer içerik hakkında reklam ve tanıtım faaliyeti yapmak

6.7 Danışan 5.6. maddede yer alan yükümlülüklerin ihlali halinde oluşacak zarardan sorumlu olduğunu ve psikoloji.app’in olası bir sorumluluktan kurtarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna ek olarak psikoloji.app’in aykırı davranış sergileyen Danışan’ları sistemden çıkarma ve engelleme hakları saklıdır.

6.8 Danışan, Danışmanıyla gerçekleştirdiği online seans görüşmesini hiç bir kayıt cihazı ile kaydetmeyeceğini taahhüt eder.

6.9 Danışan, seansının başlamasına 3 saat kalaya kadar seansını iptal edebilir veya başka bir saatle değiştirebilir.

Madde 7

Fikri Mülkiyet Hakları

7.1. Şirket Site ve Ürünler üzerindeki her türlü hak ve menfaatin sahibidir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıya Site ve Ürünleri sadece kullanmak ve faydalanmak üzere kişiye özel, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım izni verilmektedir. Sözleşme ve eklerindeki hiçbir hüküm Site ve Ürünlere ilişkin hakların ve menfaatlerin kısmen dahi olsa Kullanıcıya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirkete, Kullanıcının satın aldığı Ürün/Ürünlere erişimi, kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, kendisine ait bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkına haizdir.

7.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Siteyi veya Ürünleri kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Siteye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Siteye veya Siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

7.3. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, logosunu, alan adını, şablonunu kullanamayacağı gibi, Şirket ve hizmetleriyle bağlantılı veya benzer görünebilecek hiçbir eylemde de bulunamaz.

Madde 8

Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

8.1. İşbu Sözleşme, sözleşmenin elektronik ortamda Kullanıcı tarafından kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

8.2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşmeyi dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Bununla birlikte, Şirket, Kullanıcının üyelik süresinin dolmaması durumunda, kalan süre kadar ücreti iadesi yapmayacaktır. Kullanıcı dilerse, sözleşmeyi feshetmek yerine, Şirketin onayına tabi olarak, üyeliğini üçüncü bir kişiye devredebilecektir.

8.3. Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi veya hukuka aykırı hareket etmesi halinde, diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu ihlal veya aykırılık azami 15 gün içerisinde giderilmez ise, Sözleşme, bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen ihlal veya aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket ihlal veya aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır.

8.4. Sözleşmenin feshi Tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Madde 9

Muhtelif Hükümler

9.1. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

9.2. Kullanıcı ile Şirket arasındaki iletişim Kullanıcı tarafından kayıt olurken bildirilen e-mail adresi vasıtasıyla veya Sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla yapılır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Taraflar arasında yapılan tüm e-posta yazışmaları veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan yazışmalar, yazılı delil niteliğindedir.

9.3. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GDPR